TULOSVASTUULLINEN TARJOUKSENI

Voimassa toistaiseksi

***

= TULOS TAI ULOS JA VASTUUSEEN PERÄTTÖMÄSTÄ VÄITTEESTÄNI

Tehdään valtion johdon tai muun asian merkityksen näkevän tahon rahoittama kuukauden mittainen testi, jossa toimintamalliani kokeillaan ohjauksessani missä tahansa suomenkielisessä yleisopetusta antavassa peruskoulussa oppituntien aikana. Takaan, että kaikkien kokeilukoulussa pidettävien oppituntien työrauha saadaan turvatuksi testin aikana eli yhdessä kuukaudessa.

Tulos...

Mikäli tarjouksen mukainen tulos saavutetaan, toimitan kokeilusta raportin valtion johdon ja kaikkien opetuksen järjestäjien hyödynnettäväksi kouluväkivallan mahdollistavien turvallisuusaukkojen korjaamiseksi parhaalla katsomallaan tavalla ja otan palkkion työstäni.


...tai ulos ja vastuuseen perättömästä väitteestäni

Mikäli tarjouksen mukaista tulosta ei saavuteta, en ota mitään palkkiota kokeiluun liittyvästä työstäni ja tunnistan julkisesti syyllistyneeni perättömään väitteeseen syyllistäessäni vuosikausia opetuksen järjestäjiä ja valtion johtoa niille kuuluvan lakisääteisen turvallisuusvastuun laiminlyömisestä.

Miksi juuri oppituntien työrauha on testin kohteena?

Toimintamallini avulla voidaan turvata koko koulupäivä vapaaksi kouluväkivallasta niin, että yksittäisetkin henkiset tai fyysiset väkivaltatilanteetkin voidaan lopettaa nopeasti.

Koska toimintamallin testaaminen on yksinkertaisinta ja selkeiden tulosten saamisen kannalta toimivinta oppitunneilla, kokeilu/testi suuntautuu oppituntien työrauhan turvaamiseen: toimiiko toimintamallini oppituntien työrauhan turvaamisessa vai ei?

Oppitunnit ovat keskeisin osa koulupäivää ja siksi niiden turvallisuudella on ensisijainen merkitys myös koko koulupäivän turvallisuuteen. Ilman turvallisuutta ei oppitunnilla ole työrauhaa ja päinvastoin. Siksi oppitunnin työrauha on sekä osuva että selvästi havaittava mittari turvallisuustasosta.

Takaan siis, että toimintamalliani käyttämällä jokaisen oppitunnin työrauha voidaan turvata testin aikana eli yhdessä kuukaudessa niin, ettei minkäänlainen kouluväkivalta estä eikä edes häiritse opiskelemista ja opettamista yhdelläkään oppitunnilla.

Ehdot

Toimintamallia voidaan soveltaa kaikkeen koulun toimintaan, mutta tässä kuukauden mittaisessa testauksessa on rajoituksia siksi, että sen toimivuus voidaan testataan mahdollisimman selkeästi.

Kokeilu suoritetaan missä tahansa maamme suomenkielisessä yleisopetusta antavassa peruskoulussa*. Suomenkielisessä siksi, ettei kielitaitoni taso ole riittävä tähän kokeiluun muissa kuin suomenkielisessä koulussa. Yleisopetusta antava koulu siksi, että esim. kehitysvammaisilla oppilailla on erityistarpeita, joiden lapsen edun mukaista kohtaamista ei lyhyen kokeilun puitteissa voida varmistaa.

* kokeilu merkitään koulun työsuunnitelmaan vastuun selkiyttämiseksi: oppitunnilta kokeilun tilaan opettajan kirjallisesti määräämä tai ohjaama oppilas on kokeilun vastuullisen ohjaajan (minä, Jari Koponen) vastuulla kyseisen oppitunnin loppuun saakka.

* toimintamallin kokeiluun varataan testin ajaksi koulusta tila (esim. pieni luokkahuone), jossa minä toimin vastuullisena ohjaajana ja joka on kokeilun käytössä jokaisena koulupäivänä koko koulupäivän ajan.

* tähän tilaan on kohtuullinen matka oppitunnilta. Kokeilu rajoittuu jo mainitsemani testaamisen selkeyttämiseksi siis vain koulurakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä pidettäviin oppitunteihin.

* opettajat käyttävät toimintamallia silloin, kun yksi tai useampi oppilas häiritsee käytöksellään oppituntia tai kun yksi tai useampi oppilas ilmaisee omasta aloitteestaan olevansa tunnesyistä kyvytön opiskelemaan oppitunnilla. HUOM! "En käyttänyt, koska ei mielestäni toimi eikä auta työrauhan turvaamisessa" -lausunto testin päätyttyä ei riitä perusteeksi toimimattomuudesta. Toimintamallin toimimattomuus on siis pystyttävä perustelemaan tavalla, joka voidaan julkaista ja josta selviää toimintamallin toimimattomuuteen liittyvä yksi tai useampi puute tai muu toimimattomuuden todistava seikka.

Jari Koponen, työnohjaaja, yhteisöpedagogi

Puhelin 040 703 2021, sähköposti jari.koponen@vastuu.info