LAKISÄÄTEISEN TURVALLISUUSVASTUUN LAIMINLYÖMISTÄ

Tiedoksi ja avuksi päättäjille, rehtoreille, opettajille, vanhemmille ja kaikille lasten turvallisuudesta kiinnostuneille

Oppituntien työrauhasta huolehtimisen eli turvallisuuden laiminlyömisestä seuraa kohtuuttomia inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Lisäksi tämä tarpeeton laiminlyönti rikkoo

1) perustuslakia (ainakin 6 § ja 7 §)

2) perusopetuslakia (ainakin 29 §, 30 §, 36 § ja 36h §)

3) lastensuojelulakia (ainakin 1 § ja 2 §)

4) työturvallisuuslakia (ainakin 1 § ja 8 §)

5) rikoslakia (ainakin 40 luku: 9 § ja 10 §)

Valtion johto sallii toistaiseksi, että laiminlyödessään lakisääteistä turvallisuusvastuutaan opetuksen järjestäjät rikkovat

1) PERUSTUSLAKIA eli lasten oikeutta tulla kohdeluksi tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän oikeuteensa tulla saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti, sekä jokaisen oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen:

- 6 § Yhdenvertaisuus

"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä."

Tämä ei toteudu oppitunnilla, jolla yhden tai useamman oppilaan häiritsevä käytös vie opettajan huomiota pois opettamisesta.

- 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

"Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

Tämä ei toteudu oppitunnilla, jolla oppilaat ja opettaja joutuvat sietämään henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai muuta häirintää.

2 ) PERUSOPETUSLAKIA eli jokaisen oppilaan oikeutta saada opetusta turvallisessa oppimisympäristössä

- 29 § Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

"Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön."

Tämä ei toteudu oppitunnilla, jolla yksi tai useampi oppilas käyttäytyy henkisesti tai fyysisesti väkivaltaisesti tai häiritsee muulla tavoin käytöksellään oppituntia.

- 30 § Oikeus saada opetusta

"Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä."

Tämä ei toteudu oppitunnilla, jolla yhden tai useamman oppilaan häiritsevä käytös vie opettajan huomiota pois opetuksesta.

- 36 § Kurinpito

"Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta." JA

- 36 h § Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen yhteydessä

"...Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa (...) toimenpiteiden (oppitunnilta häiritsevän käytöksen takia poistaminen) jälkeen."

Tämä ei toteudu koulussa, jossa ei ole jatkuvasti käytössä olevaa valvottua paikkaa oppitunnilta häiritsevän käytöksen takia poistetuille oppilaille.

3) LASTENSUOJELULAKIA eli jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun sekä lapsen oikeutta siihen, että hänen hyvinvointinsa turvataan:

- 1 § Lain tarkoitus

"Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun."

Lain tarkoitus ei toteudu oppitunnilla, jolla yhden tai useamman oppilaan häiritsevät käytös aiheuttaa turvattomuutta.

- 2 § Vastuu lapsen hyvinvoinnista

"...Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin."

Tämä ei toteudu oppitunnilla, jolta käytöksellään oireilevaa ja siten avuntarvettaan ilmaisevaa lasta ei voida ohjata saamaan apua välittömästi.


4) TYÖTURVALLISUUSLAKIA eli jokaisen työntekijän (kuten opettajien ja rehtorien) oikeutta turvallisiin ja terveellisiin työolosuhteisiin:

- 1 § Tarkoitus

"Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja."

Tämä ei toteudu oppitunnilla, jolla opettaja ei voi kokea työrauhaa eli jolla hän ei voi kokea olevansa turvassa yhden tai useamman oppilaan häiritsevän, uhkaavan tai väkivaltaisen käytöksen takia.

- 8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

"...Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:

1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;

2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla;..."

Tämä ei toteudu oppitunnilla, jolta opettaja ei voi välittömästi poistaa käytöksellään häiritsevää oppilasta valvottuun paikkaan, jonka opetuksenjärjestäjä on tätä oppilashuollollista toimintaa varten erikseen järjestänyt.


5) RIKOSLAKIA eli lukua 40 virkarikoksista nykytilanteessa, jossa oppituntien työrauhaa laiminlyödään lainvastaisesti ja tarpeettomasti:

- 9 § Virkavelvollisuuden rikkominen

"Jos virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan (...) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa (...), hänet on tuomittava virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi."

Tähän syyllistyy

- opettaja, joka rikkoo virkavelvollisuutensa laiminlyömällä oppituntinsa turvallisuuden eli työrauhan, vaikka hänellä ei olisi paikkaa, johon ohjata oppitunnilta käytöksellään häiritsevää oppilasta.

- rehtori, joka rikkoo virkavelvollisuutensa laiminlyömällä koulunsa turvallisuuden eli jättämällä järjestämättä valvottua paikkaa oppitunneilta häiritsevän käytöksen takia poistetuille oppilaille.

- opetuksenjärjestäjä, joka rikkoo virkavelvollisuutensa laiminlyömällä resurssoinnin, jonka avulla rehtorit voivat järjestää valvotun paikan oppitunneilta häiritsevän käytöksen takia poistetuille oppilaille.

- 10 § Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

"Jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta (...) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa (...), hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon."

Muuten sama kuin edellinen kohta, mutta tässä kysymys "vain" huolimattomuudesta (joksi ehkä tietämättömyyden voi lukea), kun edellisessä kohdassa kysymys on tahallisuudesta.


Tämä lakisääteisen turvallisuuden tarpeeton laiminlyönti on mielestäni edesvastuunta, koska ratkaisu on olemassa. Viittaamani lainkohdat löytyvät esim. osoitteesta www.finlex.fi